Projekt

Povedomie o... čom?

Účasť na klinickej skúške môže predstavovať najlepšiu príležitosť na efektívnu liečbu, no zároveň vás vystaviť neznámym rizikám.

Vo svete neustále prebieha obrovský počet klinických skúšok (pozri register klinických skúšok). Spôsob testovania liečiv a zapájania pacientov do tohto procesu sa však môže významným spôsobom líšiť. Je mimoriadne dôležité, aby sa ľudia pred zápisom na klinickú skúšku dozvedeli o týchto rozdieloch a získali bližšie informácie o tom, ako prebieha medicínsky výskum.

V prípade nejasnej koncepcie nemusí klinická skúška viesť k žiadnym výsledkom. Ba čo je horšie, môže produkovať zavádzajúce výstupy. Kým vyslovíte súhlas s účasťou na klinickej skúške, mali by ste sa uistiť, že ide o kvalitnú klinickú skúšku, ktorá vám môže prospieť. Ako to však budete vedieť?

Táto webová stránka je súčasťou projektu ECRAN – Komunikácia o potrebách povedomia o výskume v Európe – ktorý sa financuje zo zdrojov Európskeho spoločenstva a kladie si za cieľ rozšíriť poznatky občanov EÚ o medicínskom výskume v snahe zvýšiť účasť v nezávislých a multinacionálnych klinických skúškach.

Projekt ECRAN si kladie za cieľ predostrieť jednoznačné a spoľahlivé vysvetlenia základných, ako aj pokročilejších konceptov, praktické informácie, vzdelávací obsah vrátane príručiek, návodov, animovaného filmu a dokonca hry (serióznej hry, treba zdôrazniť!), aby ste v prípade rozhodovania o alternatíve účasti na klinickej skúške boli vyzbrojení všetkými nevyhnutnými vedomosťami.

 

Prečo nezávislé a multinacionálne?

Väčšinu klinických skúšok v súčasnosti financuje farmaceutický priemysel a často sa spájajú s uvádzaním nového liečiva na trh. Prvotným cieľom týchto skúšok je preukázať regulačným orgánom účinnosť a bezpečnosť príslušného nového produktu.

Nezávislé klinické skúšky sú naopak financované z verejných zdrojov, výskumnými strediskami, prípadne dokonca asociáciami pacientov a ich cieľom je v prvom rade zodpovedať otázky, ktoré zaujímajú pacientov, napríklad určiť najlepšiu dostupnú liečbu, možné negatívne účinky v dlhom časovom horizonte a reálny dopad na zdravie pacienta.

Podstatou nezávislých štúdií je rozširovanie medicínskeho poznania v prospech pacienta, a nie pokusy o presvedčenie regulačných orgánov o tom, že určitý produkt je bezpečný a môže sa uviesť na trh. Nezávislé klinické skúšky často realizuje niekoľko výskumných stredísk, ktoré pracujú na zodpovedaní rovnakej otázky, často v rôznych krajinách – na multinacionálnej úrovni – a testujú liečbu na rozličných populáciách. Najspoľahlivejšie a najužitočnejšie výsledky v skutočnosti pochádzajú z klinických skúšok, do ktorých sa zapojili rôznorodé skupiny ľudí (vrátane tých, ktoré sa považujú za zraniteľné, napr. starší pacienti, deti a ženy), aby bolo možné garantovať, že výsledky sú relevantné aj v prípade týchto osôb.

Nezávislé klinické skúšky si kladú za cieľ zodpovedať akékoľvek otázky v spojitosti s prevenciou a terapiami, čím sú zároveň garanciou lepšieho a efektívnejšieho poskytovania zdravotníckej starostlivosti pre všetkých občanov. Z tohto dôvodu Európska komisia v súčasnosti investuje čoraz viac finančných prostriedkov v snahe podporiť nezávislý výskum. Projekt ECRAN je súčasťou tohto úsilia.

Vedeli ste, že...?

Obsah projektu ECRAN je v súčasnosti možné vyhľadávať v 6 jazykoch (angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina a poľština), pričom počet dostupných jazykov sa bude priebežne zvyšovať (postupne na všetky jazyky používané v regióne EÚ), aby bolo možné garantovať dostupnosť týchto informácií pre každého.

Rate this content: 
Average: 1 (5 votes)